Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

BASES I LA CONVOCATÒRIA DE 2 PLACES DE NETEJADORS/ES A JORNADA PARCIAL DE 20 HORES

APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DE 2 PLACES DE NETEJADORS/ES A JORNADA PARCIAL DE 20 HORES, PER A DUR A TERME LA NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, A L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE RIUCORB I CREACIÓ DE BORSA.

DILLUNS 23 OCTUBRE 2023

Vist que és necessari contractar 2 netejadors/es per dur a terme les tasques de neteja de les instal·lacions municipals de l’ Ajuntament de Sant Martí de Riucorb .
Atès que per realitzar aquests treballs no es pot demorar la contractació de les persones que els realitzin, ja que son dos llocs que existeixen a la plantilla i estan dotades a l’oferta pública d’ocupació de l’ajuntament de Sant Martí de Riucorb.
De conformitat amb l’ art. 291 del Decret 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist l’ art. 3 apartat 2 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.
Atès que el RDL 20/2011 enumera tot un seguit de mesures, entre les quals la d’impossibilitat de procedir a la contractació de personal temporal i al nomenament de funcionaris interins, llevat de casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.
Atès que l’1 de gener de 2023 va entrar en vigor la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupost Generals de l’Estat per l’any 2023. ( en endavant LGPE 2023, vigent actualment), la qual estableix una sèrie de mesures que afecten directament a la contractació de personal en l’ àmbit de totes les administracions, inclosa l’ administració local.
L’art. 21. Cinc LPGE, que té caràcter bàsic, determina que no es procedirà a la contractació de personal laboral, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
En conseqüència, l’ Ajuntament de Sant Martí de Riucorb només hauria de procedir a la contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal interí quan es donin les següents condicions, degudament motivades :
- L’ existència d’una necessitat urgent e inajornable.
- Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti al funcionament dels serveis bàsics essencials.
Atès que els serveis que es volen satisfer amb aquesta contractació afecten a sectors que es consideren prioritaris i afecten al funcionament dels serveis públics essencials, en concret afecta als serveis a que es refereix l’ art. 25.2 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de les bases del règim local LRBRL i/o l’ art. 66.3 i 67 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’ aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Els serveis essencials afectats són :
d) Serveis de neteja
Es considera per tant, que la contractació de netejadores, afecta als serveis essencials esmentats i respon a necessitats urgents i que no es poden ajornar.
Per tot l’ exposat, per decret d’alcaldia núm. 96/23 de data 27 de setembre de 2023 s’ha resolt :
Primer: Aprovar les bases i convocatòria de 2 places de netejadors/es, a jornada parcial de 20 hores, per dur a terme la neteja de les instal·lacions municipals de l’ Ajuntament de Sant Martí de Riucorb, que es transcriuen tot seguit.
Segon: Publicar les esmentades Bases al tauler d’ edictes municipal (e-tauler) , a la web municipal i al BOP de Lleida i al DOGC.

Bases i convocatoria